Privacy statement verklaring Hegger Mentorschap

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3-6-2018.

Hegger Mentorschap is zich ervan bewust dat u vertrouwen in een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens in haar stelt. Op deze pagina laat Hegger Mentorschap weten welke gegevens zij verzamelt als u van de diensten gebruik maakt en waarom zij deze gegevens verzamelt. Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Hegger Mentorschap.

Hegger Mentorschap respecteert de privacy van alle cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens en diensten
Wanneer u zich tot ons wendt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Hegger Mentorschap. Hegger Mentorschap zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.

Rol van Wilma Hegger
Wilma Hegger fungeert als verantwoordelijke voor de verwerkingen van Persoonsgegevens van de cliënten.

Daarnaast besteedt Hegger Mentorschap bepaalde onderdelen van de gegevensverwerking uit aan derden (verwerkers), die in opdracht van Hegger Mentorschap bepaalde services verlenen. Aan deze partijen worden Persoonsgegevens verstrekt, voor zover noodzakelijk ter uitvoering Met al deze partijen zijn verwerker overeenkomsten afgesloten, dan wel anderszins afspraken gemaakt.

Hosting/clouddiensten
Persoonsgegevens van Hegger Mentorschap worden gehost door KPN en Stack, gevestigd te Rotterdam en Amsterdam en maakt daarmee gebruik van een clouddienst, met servers in Nederland/ Europa.

Geheimhouding
Alle medewerkers en externe partijen (verwerkers) die toegang hebben tot en beschikking hebben over Persoonsgegevens zijn (contractueel) verplicht tot geheimhouding daarvan –behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voor zover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak – en het treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan.

Beveiliging
Hegger Mentorschap heeft zich tot het uiterste ingespannen om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De maatregelen bestaan tenminste uit:

Bewaartermijnen
Hegger mentorschap bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. Richtlijnen bewaartermijn binnen de NBPM zijn 7 jaar.

Recht op inzage, correctie
Gebruikers kunnen Hegger Mentorschap op elk gewenst moment via info@heggermentorschap.nl verzoeken om inzage in of correctie van de eigen Persoonsgegevens.

Communicatie
Hegger Mentorschap bewaart Persoonsgegevens zolang als deze noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor u het bericht heeft gestuurd. Berichten worden –zodra het doel is geëindigd- verwijderd.

Doeleinden
Hegger Mentorschap verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement tenzij Hegger Mentorschap van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.

Veranderingen
Dit privacy statement is afgestemd op onze dienstverlening. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Vragen en feedback
Vragen, opmerkingen en/of klachten over dit privacy statement of de manier waarop Hegger Mentorschap de Persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per email via info@heggermentorschap.nl